Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
МОДЕЛЬ МІЦНОСТІ ЗВАРНОГО АНАСТОМОЗУ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПРИ РАДІАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS
Берестюк К. Р. 1, Лебедєв О. В. 2

1. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
2. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Резюме:

Досвід використання зварювання живих тканин у клінічних умовах вказує на можливість попередження розвитку таких серйозних наслідків використання шовних матеріалів, скоб, клею, як розвиток запальної реакції у відповідь на наявність сторонніх матеріалів у рані, загроза розповсюдження інфекцій порожнистих органів чи загроза стенозування анастомозів внаслідок розвитку грубих рубцевих тканин у віддаленому післяопераційному періоді. У післяопераційний період на зварні шви відбувається сильне навантаження з боку організму людини. Саме тому важливою є оцінка запасу міцності, який може мати електрозварне з’єднання при навантаженнях, та характеристика припустимої нерівномірності морфологічних перетворень для забезпечення клінічно необхідних покажчиків міцності та герметичності зварного анастомозу. При вивченні процесу утворення зварного анастомозу та його подальшого функціонування необхідно знати точні геометричні характеристики шва, механічні напруження, переміщення, деформації, тканини. Експериментально визначити ці величини складно або неможливо через надто малий об’єм тканини. Тому найкращим шляхом є саме комп’ютерне моделювання. Одним із важливих факторів аналізу міцності кишки зі зварним швом є його товщина. Для її визначення було проведено моделювання тиску на тканину кишки, як при зварювані. Для моделювання зварювання було обрано два однакових елемента кишки, довжиною по 50 мм кожен, діаметром 25 мм, та товщиною стінки 0,2 мм. Ці елементи були змодельовані, як при реальній циркулярній одномоментній зварці, з двома круглими електродами товщиною 3 мм. Матеріал стінки тонкої кишки передбачався лінійним, однорідним, ізотропним і ідеально пружним (модуль Юнга для тканин стінки Е = 3,27 МПа, границя міцності σм= 0,9 МПа, коефіцієнт Пуассона ν =0,405 і густина ρ = 1036 кг/м3). Далі з проведених симуляцій зварювання було імпортовано деформовані тіла, та виміряно геометричні характеристики деформованого шва. Для моделей з заданими геометричними характеристиками шва задано тиск радіального розтягу від 0 до 100 мм рт. ст. з кроком 10. При дослідженні міцності анастомозів при радіальному розтягу було відмічено, що зміна діаметру кишки прямо залежить від значення тиску, що діє на неї, і не залежить від товщини зварного шва.

Ключевые слова: SolidWorks, моделювання, зварка живих тканин, радіальний розтяг, циркулярна зварка, тонка кишка


Библиографическая ссылка

Берестюк К. Р., Лебедєв О. В. МОДЕЛЬ МІЦНОСТІ ЗВАРНОГО АНАСТОМОЗУ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПРИ РАДІАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2020. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/220-1209 (дата обращения: 16.01.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 34 | За неделю: 34 | Всего: 34


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет