Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗРОБЦІ МЕТАЛЕВИХ БІОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІМПЛАНТІВ. ЧАСТИНА 1: СПЛАВИ НА ОСНОВІ ТИТАНУ
Єфременко В. Г. 1

1. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Резюме:

В статті представлено огляд наукових публікацій, присвячених сучасним напрямкам дослідження сплавів на титановій основі, які широко використо-вуються в якості матеріалів для виготовлення штучних імплантів. Розгляну-то комплексні вимоги до подібних матеріалів, що включають механічні влас-тивості, біоінертність та біосумісність. Особливу увагу приділено основним групам сучасних Ti-сплавів, зроблено аналіз їх хімічного складу і систем легу-вання (Ti – Al – Nb, Ti – Al – Fe, Ti – Nb – Hf, Ti – Nb – Ta – Zr, Ti – Mo – Zr – Fe, Ti – Nb – Zr – Sn тощо), особливостей структури (,  + , ), механі-чних властивостей і біосумісності. Описано проблему «стрес-екранування» («stress shielding»), яка виникає при лікуванні переломів кісток внаслідок ви-користання імплантів із титанових сплавів із підвищеним модулем пружно-сті. Показано, що сучасними напрямками в розробці нових титанових спла-вів з покращеними властивостями є створення низькомодульних сплавів з  - структурою, метастабільних сплавів із самонастроюваним («self-tunable») модулем Юнга, сплавів з підвищеним опором відкладанню фосфату кальцію для знімних імплантів (на Ti–Zr основі), безнікелевих титанових сплавів з над-пружністю та ефектом пам’яті форми. Встановлено, що особлива увага дослідників приділяється підвищенню біосумісності титанових сплавів шля-хом виведення зі складу таких токсичних елементів, як нікель, ванадій, алюмі-ній та застосування безпечних хімічних елементів (цирконій, ніобій, тантал, залізо, олово, цинк, гафній, тощо). Наведено данні про сучасні технологічні підходи до підвищення функціональних властивостей титанових сплавів за-стосуванням модифікувального легування, інтенсивної пластичної деформації з високими ступенями обтиснення, термічної обробки, поєднання термічної і механічної обробок, формування направленої кристалічної текстури.

Ключевые слова: імпланти, сплави на основі титану, біосумісність, міцність, модуль пружно-сті


Библиографическая ссылка

Єфременко В. Г. CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗРОБЦІ МЕТАЛЕВИХ БІОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІМПЛАНТІВ. ЧАСТИНА 1: СПЛАВИ НА ОСНОВІ ТИТАНУ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2019. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/218-1197 (дата обращения: 25.01.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 303 | За неделю: 303 | Всего: 328


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет