Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ СИНАПТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ
Пастушенко Д.Р. 1, Новікова А.О. 2

1. Херсонський національний технічний університет
2. Херсонська державна морська академія

Резюме:

Актуальність обраної теми полягає в оновлені та удосконаленні представлення знань про функціонування нервової системи на рівні передачі сигналу структурних одиниць системи. В роботі вперше запропоновану систематизовану систему знань про синаптичну передачу сигналу. Отримані результати роботи доцільно використовути при розроці систем діагностики стану пацієнтів. Для досягнення мети роботи необхідно розв´язати наступні завдання: 1. Вивчити й описати математично структурну організацію фізіології й будови синапсу й синаптичної передачі; 2. Провести аналіз екзоцитоза медіатора в синапс; 3. Провести аналіз нейрон-гліальної. Об´єктом дослідження є процес фізіологічної зміни основних частин синапсів. Предмет дослідження – зміна стану синапсу при виникненні потенціалу дії нейрону. Методи дослідження – математичний аналіз, системний аналіз, комп´ютерне моделювання. Дослідження математичних моделей проводиться з використанням сучасних методів нелінійної динаміки, що включають аналіз фазового простору моделей, дослідження основних біфуркацій і побудову біфуркаційних границь динамічних режимів, побудову відображень Пуанкаре, розрахунок статистичних і інформаційних результатів спостережуваних сигналів. Основна увага при дослідженні приділяється ефектам генерації сигналів у нейронах і астроцитах, формування просторово-тимчасових паттернів у мережних системах і можливим механізмам керування їх еволюцією за рахунок уведення зовнішніх стимулів і перебудови внутрішніх параметрів для одержання заданого динамічного режиму. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проведене системне моделювання фізіології синапсу та синаптичної передачі. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що результати роботи можуть використовуватися для побудови біотехнічної системи діагностування стану нервової системи.

Ключевые слова: Біотехнічна система, математичний аналіз, фізіологія


Библиографическая ссылка

Пастушенко Д.Р., Новікова А.О. АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ СИНАПТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2019. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/218-1191 (дата обращения: 25.01.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 326 | За неделю: 326 | Всего: 373


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет